ใช้ Command ชัวร์ที่สุด DB 66MB

Server1
.
mysqldump –default-character-set=utf8 -uUSERNAMEDB -p DB-Name > DB-Name.sql
.
scp -r DB-Name.sql [email protected]:/Path
.
.
.
.
Server2
On Control Panel
https://ip:8083
– Admin Login
– User Login
– Create DB
.
SSH to Server2
mysql -f –default-character-set=utf8 -uUSERNAMEDB -p DB-Name < DB-Name.sql