มาตั้งค่า Charset เป็นมาตรฐานเดียวกันให้กับ MySQL

แก้ไขได้โดย เพิ่มการตั้งค่าดังต่อไปนี้ลงในไฟล์ /etc/my.cnf

nano -w /etc/my.cnf

การตั้งค่าที่เพิ่มเข้าไป

[client]
default-character-set=utf8

[mysql]
default-character-set=utf8

[mysqld]
collation-server = utf8_unicode_ci
init-connect=’SET NAMES utf8′
character-set-server = utf8

เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ restart MySQL

#service mysqld restart