ต้องการใช้ PHP5.6 มาทำ Downgrade PHP7 ลง PHP5.6 บน VESTACP / CentOS7 กัน

ก่อนทำลอง php -v ดูก่อนว่าเป็น Version ไหน

#php -v

ทำการหยุด service httpd ก่อน

#service httpd stop

ต่อด้วย ติดตั้ง php 5.6

#yum install php56

และทำการติดตั้ง ปลั๊กอินเสริมของ php 5.6

#yum –enablerepo=remi-php56 install php56-php php56-php-pear php56-php-bcmath php56-php-pecl-jsond-devel php56-php-mysqlnd php56-php-gd php56-php-common php56-php-fpm php56-php-intl php56-php-cli php56-php php56-php-xml php-php-opcache php56-php-pecl-apcu php56-php-pecl-jsond php56-php-pdo php56-php-gmp php56-php-process php56-php-pecl-imagick php56-php-devel php56-php-mbstring

ทำการลบโฟลเดอร์ ใน /usr/bin/php

#rm /usr/bin/php

จากนั้นจะถามให้กดคอนเฟิร์ม

#press y

ตั้งให้ใช้งาน

#ln -s /usr/bin/php56 /usr/bin/php

เสร็จแล้วมา restart httpd กันก่อน

service httpd restart

ลอง php -v ดูอีกทีว่าเป็น Version ไหน

#php -v