การตั้งเวลาปิดเครื่อง ใน Windows

การตั้งเวลาปิดเครื่อง ใน Windows มีคำสั่งดังนี้

 

hutdown /s /t 1800(นาทีที่ต้องสั่งปิดอีกกี่นาที)