ปรับแต่งค่าอัพโหลดไฟล์ใน .httaccess

Upload ไว้ root directory ของเว็บ

error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED
display_errors = On
display_startup_errors = On
memory_limit = 256M           //กำหนด memory limit ซึ่งจะช่วยป้องกันสคริปต์ที่เขียนขึ้นมาไม่ดีใช้หน่วยความจำที่มีทั้งหมดจนหหมด
upload_max_filesize = 50M    //กำหนด Max Upload Size กำหนดขนาดไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด
max_execution_time=120     //กำหนด Max Execution Time เพิ่มระยะเวลาการตอบรับของ Server
max_input_time=120           //กำหนด Max Input Time กำหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า เช่นคำสั่ง POST หรือ GET
post_max_size=1005M        //กำหนด Max Post Size คำสั่งนี้จะใช้กับไฟล์ที่อัพโหลด ซึ่งจะใช้ในกรณีหากมีไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนดไว้ใน upload_max_filesize