เพิ่ม Lan Card on CentOs 7

หลังจากเพิ่ม Lan Card ในเครื่องหรือใน VM ทำการ Copy File icfg-eth0 เป็น icfg-eth1

cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

เข้าไปแก้ไข

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

เปลี่ยนคำ eth0 เป็น eth1

และลบ บรรทัด UUID ออก

ทำการ restart service network

service network restart