แก้ปัญหา centos 6 root login ไม่ได้ incorrect

แก้ปัญหา centos 6 root login ไม่ได้ incorrect

 

Single mode
press “e”
remove “rhgb” and “quite”
add “rd.break enforcing=0”
commandline:
mount -o remount,rw /sysroot
chroot /sysroot
passwd root
—-
—-
touch /.autorelabel

mount -o remount,ro /
exit twice