ใช้ –rm กับ -d ร่วมกันไม่ได้ใน docker บางเครื่อง

จากปัญหา ใช้ –rm กับ -d ร่วมกันไม่ได้ใน docker บางเครื่อง

docker run -d -it –rm -p 8080:8080 rightctrl/tomcat:latest

ใช้แบบนี้แทน

docker run -d -it -p 8080:8080 rightctrl/tomcat:latest