การใช้ screen on centos 7

เริ่มด้วยติด

yum install screen

เข้าอีก screen

screen -S export

เลิกใช้งาน กดปุ่ม

Ctrl+a+d