มาแก้ไข TimeZone บน Ubuntu ของ Cloud DigitalOcean

มาแก้ไข TimeZone บน Ubuntu ของ Cloud DigitalOcean

#dpkg-reconfigure tzdata

เลือก Geographic area : Asia

เลือก Time Zone : Bangkok

เรียบร้อยแล้ว